Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος - ΠΜΣ Επιστήμες Αποκατάστασης

Με κατευθύνσεις στη Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική, Φυσιοθεραπεία

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και με απόφαση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. συγκροτείται Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης για την κάθε κατεύθυνση.

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακάτω τρία (3) στάδια:

 

Στάδιο Α: Το πρώτο στάδιο αφορά τον έλεγχο από την αντίστοιχη Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η Επιτροπή εξετάζει τον πλήρη φάκελο κάθε υποψηφίου και δικαιούται να ζητήσει τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί ή συμπληρωματικά στοιχεία.

 

Στάδιο Β: Το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνέντευξης, στην οποία επιλέγονται να συμμετάσχουν από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης υποψήφιοι που πληρούν τα τυπικά προσόντα. Η ακριβής ημερομηνία της συνέντευξης ανακοινώνεται στους υποψήφιους από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

 

Στάδιο Γ: Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει κατάλογο με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων και επιλαχόντων του Π.Μ.Σ., τον οποίο υποβάλλει προς επικύρωση στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.).

 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων που μνημονεύονται στις παρ. 1.α και 1.β του αρ. 4 του Ν. 3685/2008. Καθένα από τα κριτήρια αυτά αποδίδει συγκεκριμένο αριθμό μορίων, που προσδιορίζονται ως εξής:

  1. Βαθμός πτυχίου: στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο x 10 μόρια,
  2. Αναγνωρισμένος τίτλος γλωσσομάθειας που πιστοποιεί πολύ καλή (Γ1/C1) ή άριστη (Γ2/C2) γνώση της αγγλικής γλώσσας (όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 1 του Π.Δ.146/2007,την παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ.116/2006 και τον Α.Σ.Ε.Π,): 5 ή 10 μόρια αντίστοιχα
  3. Τίτλος ECDL: 5 μόρια
  4. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο επιστημών υγείας: 10 ή 20 μόρια αντίστοιχα
  5. Επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια) σε γνωστικό αντικείμενο επιστημών υγείας: ποιοτική αξιολόγηση από την Επιτροπή, 0-10 μόρια
  6. Προηγηθείσα επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου συναφής με την αποκατάσταση: από 1 μόριο ανά έτος για τα πρώτα 10 έτη
  7. Συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της Επιτροπής: ποιοτική αξιολόγηση από την Επιτροπή, 0-40 μόρια

Αποδοχή για συμμετοχή στο ΠΜΣ: 23/1-9/2/2016

 

Επικοινωνία

rehabsecretary@teipat.gr
(γενικές πληροφορίες)


rehablogo@teiwest.gr
(κατεύθυνση Λογοθεραπείας)


rehabnursing@teiwest.gr
(κατεύθυνση Νοσηλευτικής)


rehabphysio@teiwest.gr
(κατεύθυνση Φυσικοθεραπείας)